Elektrana na Biomasu – Benkovac

Benkovac – Elektrana na Biomasu
Benkovac
2017
Eko plus inženjering
Izvan okvira d.o.o.
Elektrana
Glavni i Izvedbeni projekt
Izvedeno
Privatni

Kogeneracijsko postrojenje se sastoji od više objekata.

Glavno postrojenje kotlovnica se sastoji od strojarnice i kotlovnice.

Strojarnica ima dvije etaže nad kojima se izvodi jednostrešan kosi krov u dvije različite visine. Visina sljemena nižeg krova je cca. 8,90 m („krov 1“) a visina višeg krova nad dijelom strojarnice sa turbinom, generatorm i kranskom stazom nad njima je cca. 14,70 m („krov 2“). Između etaže na koti +6,20 i „krova 2“ izvodi se međuetaža na koti +9,70.

Kotlovnica ima sedam etaža nad kojima se izvodi jednostrešan kosi krov („krov 3“).

Sve etaže „izlomljene“ su u dva nivoa, međusobno su povezane stepenicama i raspoređene oko kotla koji se nalazi u centralnom dijelu kotlovnice.

 

Objekt se izvodi kao čelična okvirna konstrukcija na armiranbetonskoj temeljnoj ploči. Čitava konstrukcija kotlovnice i strojarnice se izvodi od toplovaljanih čeličnih profila kvalitete S355 i klase izvođenja EXC3. Stupovi i grede svih glavnih nosivih okvira (osi 0-5 i osi A-G), kao i ostalih okvira su HEA profili u rasponu od HEA 180 do HEA 360 ovisno o rasponu i veličini opterećenja. Spojevi stupova i greda izvode se kao upeti spojevi. Na konstrukciji je predviđena uzdužna i poprečna vertikalna stabilizacija postavljanjem vezova u ravninama vanjskih nosivih okvira. Vertikalna stabilizacija se izvodi od dijagonalnih odnosno koso postavljenih HEA profila. Uzdužna i poprečna horizontalna stabilizacija od HEA dijagonala se izvodi u svim krovnim ravninama. U ostalim horizontalnim ravninama, odnosno etažama, nije bilo moguće predvidjeti takav način stabilizacije zbog velike količine opreme i cijevi koje prolaze između etaža. Horizontalna stabilizacija objekta u razini etaža predviđena je armiranobetonskim pločama koje se izvode kao „podetaže“ na dijelovima konstrukcije. Isto tako, horizontalna stabilizacija u razini etaža predviđena je odabirom krute nosive rešetke kao hodne površine na svim etažama.

U svim etažama glavni i sekundarni nosači se izvode u istoj ravnini. Kao hodna površina izvodi se nosiva rešetka visine 30 mm pričvršćena za gornji pojas glavnih i sekundarnih nosača. Svi glavni nosači su HEA profili a sekundarni nosači su IPE 240. Sekundarni nosači se postavljaju na maksimalnom međusobnom razmaku od 1,40 m.

U dijelovima strojarnice se izvode i spregnute konstrukcije čelika i betona. Spregnute konstrukcije su podovi spušteni za 0,5 m ispod međueteže na koti +9,70 i ispod dijelova etaže na koti +6,20 a izvode se za potrebe smještaja elektro ormara. Spregnute konstrukcije se sastoje od HEA 240 odnosno HEA 180 čeličnih profila i armiranobetonske ploče visine jednake visini HEA nosača. Sprezanje čeličnih nosača i betonske ploče ostvaruje se preko armaturnih U vilica zavarenih za hrptove HEA nosača.

Objekt se temelji na armiranobetonskoj temeljnoj ploči. Temeljna ploča ispod kotlovnice je debljine 80 cm a ispod strojarnice 60 cm.

Nacrti

Gradilište

Fotografije