Hotel – Ičići

Izgradnja hotela Ičići
Ičići, Opatija
2021.
ZDL arhitekti
Alicetech
Hotel
Glavni i Izvedbeni projekt
U izvođenju
Privatni
Hotel Ičići – prostorni prikaz – pogled sa sjeverozapada

Zgrada Hotela Ičići je složena građevina turističko ugostiteljske namjene. Građevina je nepravilna, kako u tlocrtu, tako i po visini, približnih vanjskih gabarita u nivou suterena -2 155*105 m’. Građevina je u cijelosti armiranobetonska.

Konceptualno je projektirana tako da se u nivou suterena -4 nalaze smještajni kapaciteti depandanse, u nivou suterena -3 se nalaze smještajni kapaciteti depandanse, uslužni i servisni prostori garaže i strojarnice wellness-a, u nivou suterena -2 se nalaze uslužni i servisni prostori garaže, wellness-a i strojarnice, u nivou suterena -1 se nalaze smještajni, uslužni i servisni prostori soba, garaže, kuhinje, restorana, spremišta  i strojarnice, u nivou prizemlja se nalaze smještajni, uslužni i servisni prostori soba, restorana, lobby-a  i praonice, u nivou 1.kata i 2.kata se nalaze smještajni prostori soba.

Hotel Ičići – prostorni prikaz – pogled s istoka

Novu zgrada Hotela Ičići čine 5 konstruktivno zasebnih i konstruktivno dilatiranih, ali funkcionalno povezanih cjelina:

Konstrukcija je dominantno armiranobetonska, izvedena na licu mjesta, osim dilatacije M (most) koja je u cijelosti čelična, te dijelova dilatacija SZ (sjeverozapad) i JI (jugoistok) sa sobama kroz I.kat, II.kat i III.kat, koje su drvena predgotovljena panelna konstrukcija.

Vizualizacije: Alicetech
Hotel Ičići – dispozicija konstruktivnih cjelina na tlocrtu etaže suteren -2
Hotel Ičići – dilatacija D1 - izometrijski prikaz modela – pogled s istoka

Dilataciju D1 čine, suteren -2, suteren -1, prizemlje, I.kat i II.kat i nepravilnog je oblika. Građevina se kaskadno smiče, tj. uvlači od dna prema vrhu. Konstrukcija je u cijelosti armiranobetonska, osim čeličnih stupova po obodu prizemlja i čeličnih nadstrešnica terasa.

Konstrukcija je miješana, a čine je ekscentrično postavljena armiranobetonska jezgra stubišta i liftova i okviri koje čine stupovi i platna te čelične konzolne grede nadstrešnica.

Fotografije: Hrvoje Hunjadi

Dilataciju D2 čine suteren -3, suteren -2, suteren -1, prizemlje, I.kat i II.kat i nepravilnog je oblika. Dilatacija D2 je središnja dilatacija hotela koja funkcionalno povezuje sve ostale dilatacije. Građevina se na istočnom pročelju kaskadno smiče, tj. uvlači od dna prema vrhu.

Konstrukcija je u cijelosti armiranobetonska, osim čeličnih stupova po obodu prizemlja (ulaz i restoran) i suterena -1 (restoran) i čeličnih nadstrešnica terasa. Konstrukcija je miješana, a čine je ekscentrično postavljene armiranobetonske jezgre stubišta i liftova i okviri koje čine stupovi i platna.

 

Hotel Ičići – dilatacija D2 - izometrijski prikaz modela – pogled sa sjeveroistoka
Fotografije: Hrvoje Hunjadi

Konstrukcija suterena -2 i suterena -1 zasuta je sa dvije strane (sjever i zapad) na području parking garaže, a ostali dijelovi konstrukcije nisu zasuti. Svjetlarnik je čelična konstrukcija načinjena od čeličnih limova dimenzija 30*220 mm. Glavni nosači su postavljeni u smjeru istok zapad, a ostali štapovi su ispuna. Nosači su na međusobnom razmaku od 70 cm.

Dilataciju D3 čine suteren -3, suteren -2, suteren -1, prizemlje, I.kat i II.kat i nepravilnog je oblika. Građevina se kaskadno smiče, tj. uvlači od dna prema vrhu. Konstrukcija je u cijelosti armiranobetonska. Konstrukcija je miješana, a čine je ekscentrično postavljena armiranobetonska jezgra stubišta i liftova i okviri koje čine stupovi i platna.

Konstrukcija suterena -3 i suterena -2 zasuta je sa zapadne i dijelom sa sjeverne strane. Sve međukatne konstrukcije i krovna konstrukcija su armiranobetonske pune ploče debljine 30 cm, oslonjena linijski na AB zidove i točkasto na AB stupove.

Fotografije: Hrvoje Hunjadi
Hotel Ičići – dilatacija D3 - izometrijski prikaz modela – pogled s istoka
Hotel Ičići – dilatacija D4 - izometrijski prikaz modela – pogled sa sjeveroistoka

Dilataciju D4 čine suteren -4, suteren -3, suteren -2, suteren -1, prizemlje, I.kat i II.kat i nepravilnog je oblika. Građevina se kaskadno smiče, tj. uvlači od dna prema vrhu. Građevina je u nivou suterena -4 i suterena -3 proširena na sjever, a u ostalim etažama je trokutnog oblika istaknutog prema istoku.

Konstrukcija je u cijelosti armiranobetonska, osim čeličnih stupova po obodu dijelova konstrukcije sa konzolnim istacima i staklenim stijenama, te čelične nadstrešnice terase iznad prizemlja. Konstrukcija je miješana, a čine je ekscentrično postavljena armiranobetonska jezgra lifta okviri koje čine stupovi i platna. Konstrukcija suterena -4 i suterena -3 zasuta je sa zapadne strane.

Dilataciju D5 čine suteren -4 i suteren -3 i nepravilnog je oblika. Građevina je u nivou suterena -3 proširena na sjever.

Konstrukcija je u cijelosti armiranobetonska. Konstrukcija je miješana, a čine je okviri koje čine stupovi i platna. Stvarnog okvirnog djelovanja nema a horizontalne sile dominantno prenose armiranobetonska platna u oba smjera. Međukatna konstrukcija i krovna konstrukcija su armiranobetonske pune ploče debljine 25 cm. Ploče su oslonjene linijski na AB zidove i točkasto preko greda na AB stupove.

Hotel Ičići – dilatacija D5 - izometrijski prikaz modela – pogled sa sjeveroistoka

Vizualizacije

Gradilište