Pharma Valley Jadran Galenski laboratorij – Rijeka

Pharma Valley – Jadran Galenski laboratorij
Rijeka, Svilno
2012. – 2015.
Rožić arhitekti i partneri
Industrija
Glavni i Izvedbeni projekt
Izvedeno
JGL

Riječka farmaceutska kuća JGL d.d. realizira najveću investiciju u povijesti svog poslovanja. Projekt ”Pharma Valley” ima dva ključna cilja – osigurati uvjete i kapacitete u razvoju, proizvodnji i skladištenju za realizaciju dugoročnih planova rasta tvrtke te objediniti sve proizvodno-tehnološke lokacije na jednome mjestu. Projektom su obuhvaćene obje lokacije – postojeća, Svilno 1, te Svilno 2, nova lokacija na ukupnoj površini od 76.750 m².

Kompleks Svilno 2 je izgrađen djelomično kao rekonstrukcija postojećih građevina a djelomično kao potpuno nova gradnja.

Osnovni dijelovi novog Kompleksa Svilno 2 su:

 1. G-6000 Nova velika hala koju čine skladište poluproizvoda, proizvodnja na dvije etaže, automatsko skladište, mikrobiološki laboratorij, uredi i uprava, arhiva i skladište kontrauzoraka.
  Rađena je nova hala te naknadna rekonstrukcija koja je obuhvaćala dodavanje tehničke etaže.
  Nova konstrukcije je podijeljena u tri konstruktivne cjeline (dilatacije), a naknadna rekonstrukcija zbog tehničke etaže obuhvaća središnju i sjevernu dilataciju.
 2. G-1600 Postojeća mala hala koja je rekonstruirana u skladište
 3. G-400 Postojeća upravna zgrada rekonstruirana u arhive, skladišta, radionice, urede i povezana sa zgradom G-6000 putem zatvorenog mosta koji ih spaja.
 4. G-20 Logistički centar Kukuljanovo- „visokoregalno skladište“
 5. G-15 Zgrada

G-6000

Najznačajnija građevina kompleksa je zgrada imena G6000 koja je u cijelosti nova građevina izgrađena na mjestu uklonjene predgotovljene hale druge namjene.

Trodimenzionalni proračunski model hale G-6000 – pogled s istoka

Građevina je tlocrtnih gabarita 215,0m*42,0m, najveće visine 16,0m i podijeljena je na tri konstruktivne cjeline. Oblikovno, građevinu čini pet ”članaka” koji su nepravilnog ”bačvastog” oblika. Nepravilni oblik konstrukcije je postignut s 23 armiranobetonska okvira s lamelama na rubovima. Upravo su bočne lamele izvođene u funkciji formiranja nepravilnog vitoperenog i konusnog oblika. Okviri su poprečnog raspona 32,5m, na međusobnom razmaku od 10,0m. Međukatne konstrukcije su izvedene od predgotovljenih prednapetih šupljih ploča. Krovište je čelično. Čine ga glavni rešetkasti nosači u ravnini glavnih armiranobetonskih okvira, sekundarni rešetkasti nosači i tercijarni štapni nosači za prihvat pokrova

Fotografije: Rene Car
Naknadna rekonstrukcija- nova čelična rešetka

Naknadna rekonstrukcija zgrade obuhvaćala je izradu čelične konstrukcije tehničke etaže iznad nove proizvodnje na I.katu, a ispod postojeće rešetkaste čelične krovne konstrukcije.

Međukatna konstrukcija iznad prizemlja je proračunata za opterećenja uslijed širenja proizvodnje na I.kat, no tada je bilo predviđeno da će tehnička etaža iznad prizemlja podržavati oba kata proizvodnje.

Postojeću konstrukciju u poprečnom smjeru čine AB okviri sa rešetkastom krovnom konstrukcijom.
Okviri su preko dva polja raspona cca 16,5m uz izuzetak na osima 17, 18 i 19 gdje je središnji stup pomaknut za 125 cm.
Središnji stupovi su dimenzija 60*50cm, a rubni su dimenzija 50*50cm i povezani sa AB krilima debljine 30cm i gredama dimenzija 60*85cm.

 

G6000 rekonstrukcija

Nova čelična rešetkasta konstrukcija iznad I.kata u gabaritima cca 70*35 m’, u 7 polja i dvije dilatacije – 3 polja u središnjoj (niža konstrukcija) i 4 polja u sjevernoj dilataciji (viša konstrukcija). Glavne rešetke osne visine 100 cm u poprečnom smjeru na dva raspona. Sekundarne rešetke osne visine 100 cm na međusobnom razmaku 250-275 cm. Visinski položaj gornje pojasnice je limitiran visinom postojeće rešetke na spojevima ”članaka” na osima 14, 16 i 20 što se vidi iz uzdužnog presjeka novog stanja. Na osi 19 se iz razloga preklapanja sa postojećom rešetkom izvodi dvostruka, smaknuta rešetka sa bočnim prihvatom na stupove, što se vidi iz uzdužnog presjeka novog stanja.

 

G20 Logistički centar Kukuljanovo

Osnovni konstruktivni koncept je puno nosača malih dimenzija poprečnog presjeka povezanih u konstruktivnu cjelinu zglobnim vezama na način da omogućuju brzi utovar i istovar pomoću automatiziranog krana. Gusta čelična rešetkasta konstrukcija s različitim konceptom prijenosa sila u dva različita smjera.

G20
G20

U uzdužnom smjeru konstrukciju čine središnji čelični okviri i rubni, zabatni okviri s dijagonalama ispune kao horizontalna ukruta. U poprečnom smjeru konstrukciju čine čelični okviri s dijagonalama međusobno povezani u 3 cjeline radi prolaska krana i povezani u jedinstvenu cjelinu preko krovne dvostrešne rešetke.  Konceptualno i proračunski horizontalne sile u uzdužnom smjeru prenose 2 rubna zabatna okviri s dijagonalama ispune, a u poprečnom smjeru sklopovi poprečnih okvira sa krovnom rešetkom. Stabilizacija u horizontalnim ravninama se izvodi u zabatnim okvirima i u krovnoj ravnini. Pokrov i fasade hale su krovni i fasadni ‘’sandwich’’ paneli 10cm.

 

G15 Zgrada

Zgrada G15 na Svilnom je složena građevina proizvodne, istraživačke i razvojne namjene koju čine 3 konstruktivno zasebne i konstruktivno dilatirane, ali funkcionalno povezane cjeline:

 1. G15 – sjeverG15 – jug
 2. Zaštitni potporni zid vodospreme

 

G15 sjever funkcionalno je povezana s građevinom G15 jug i služi za proizvodnju, istraživanje i razvoj.

Zgrada se temelji na armiranobetonskoj punoj ploči debljine 60 cm sa zadebljanjem na 80 cm ispod središnjih stupova zgrade.

Zgrada je najvećim dijelom monolitna armiranobetonska konstrukcija, a manjim dijelom  naknadno prednapregnuta – PT konstrukcija (međukatna konstrukcija iznad I.kata od plitkih greda dimenzija 250*45 cm i ploče između debljine 22 cm) približnih tlocrtnih bruto dimenzija 60,0*36,0 m’. Krov je jednostrešni, nagiba 2,0°, prosječne visine 11,50 m’ mjereno od konačno zaravnatog terena.

Obje etaže zgrade se sastoje od korisnog dijela i tehničke etaže iznad. Tehnička etaža prizemlja se ”vješa” na međukatnu konstrukciju a tehnička etaža I.kata se ”vješa” na čeličnu krovnu konstrukciju.

 

 

 

Fotografije: Rene Car
Fotografije: Rene Car

U poprečnom smjeru glavna nosiva konstrukcija je armiranobetonski okvir na dva raspona od 12,5 m’ kroz dvije etaže visine cca 5,50m’.

Potresne sile u poprečnom smjeru preuzimaju armiranobetonski okviri a u uzdužnom smjeru armirano betonska platna. Konstrukciju u poprečnom smjeru čine i armiranobetonska krila u razini I.kata, koja zajedno sa čeličnim HEA 200 nosačima formiraju nepravilni oblik pročelja. Čelični nosači pročelja se izvode u rasteru od 2,50 m’, kao sekundarni krovni nosači koji su pravokutni cijevni profili 120*100*5 mm.

Konstrukciju u uzdužnom smjeru čine armiranobetonski zidovi na pročeljima zgrade u razini I.kata i čelični krovni nosači HEB 280 mm postavljeni na međusobnom razmaku od 2,50 m’ u uzdužnom smjeru na zgradu, tj. okomito na glavne poprečne okvire. Glavni i sekundarni krovni nosači su stabilizirani dijagonalama (80*80*4 mm) u oba smjera i u svim poljima. Rubni čelični nosači pročelja su stabilizirani u dvije razine uzdužnim čeličnim cijevnim nosačima 120*120*5.

 

G15 jug funkcionalno je povezana s građevinom G15 sjever i sadrži restoran, urede, auditorij i muzej. U prizemljU se nalazi restoran, na I.katu uredi i muzej, a na II.katu muzej i auditorij.

 

Dilatacija ima nepravilni tlocrtni oblik trapeza (lepeze) s užom bazom 35 m, širom bazom 17 m i visinom 32 m. Visina zgrade je promjenjiva od 12-17 m. Sastoji se od prizemlja, 1. i 2. kata. Konstrukcija je armirano betonska.

Temeljenje se vrši na temeljnoj ploči debljine 80 cm (unutarnji dio) i 60 cm (vanjski dio

U neposrednoj blizini pročelja zgrade nalazi se polu-ukopana vodosprema koja se štiti od utjecaja naprezanja temeljne ploče potpornim zidom.

Osnovnu konstrukciju čine okviri postavljenih radijalno, po tlocrtu u obliku lepeze. U svojoj ravnini okviri su lučne grede (50×80 cm) – prvi, vertikalni dio greda međusobno je povezan zidovima i na taj način stabiliziran. Sljedeći lučni segment nastavlja se u horizontalnu gredu oslonjenu na stupove i sekundarne grede. Stabilizacija lučnih elemenata okomito na vlastitu ravninu vrši se armiranobetonskim gredama poprečnim na glavne okvire.

 

Fotografije: Rene Car

G6000

G6000 rekonstrukcija

G20

G15